RSS Google Plus Facebook Twitter
سخن امروز ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ :

شکست بخشی از زندگیست !
اگر شکست نخورید ، نمی آموزید و اگر نیاموزید ، هرگز تغییر نخواهید کرد . . .

تبلیغات

تبلیغات تبلیغات